Từ vựng về các bộ phận trên cơ thể (P2)

Eyebrow /ˈaɪ.braʊ/ http://english360.vn/uploads/ebfc36c37a5cf683edbaa85975879d18/Eyebrow.mp3: lông mày

Eyelid /ˈaɪ.lɪd/ http://english360.vn/uploads/ebfc36c37a5cf683edbaa85975879d18/Eyelid.mp3: mi mắt

Pupil /ˈpjuː.pəl/ http://english360.vn/uploads/ebfc36c37a5cf683edbaa85975879d18/Pupil.mp3: con ngươi

Iris /ˈaɪ.rɪs/ http://english360.vn/uploads/ebfc36c37a5cf683edbaa85975879d18/Iris_1.mp3: mống mắt

Eyelash /ˈaɪlæʃ/ http://english360.vn/uploads/ebfc36c37a5cf683edbaa85975879d18/Eyelash.mp3: lông mi

Foot /fʊt/ http://english360.vn/uploads/ebfc36c37a5cf683edbaa85975879d18/Foot.mp3: chân

Ankle /ˈæŋ.kļ/ http://english360.vn/uploads/ebfc36c37a5cf683edbaa85975879d18/Ankle.mp3: mắt cá chân

Heel /hɪəl/ http://english360.vn/uploads/ebfc36c37a5cf683edbaa85975879d18/Heel.mp3: gót chân

Arch /ɑːtʃ/ http://english360.vn/uploads/ebfc36c37a5cf683edbaa85975879d18/Arch.mp3: lòng bàn chân

Big toe /bɪg təʊ/ : ngón chân cái

Toe /təʊ/ http://english360.vn/uploads/ebfc36c37a5cf683edbaa85975879d18/Toe.mp3: ngón chân

Shoulder blade /ˈʃəʊl.dəʳ bleɪd/ : xương bả vai

Elbow /ˈel.bəʊ/ http://english360.vn/uploads/ebfc36c37a5cf683edbaa85975879d18/Elbow.mp3: khuỷu tay

Back /bæk/ http://english360.vn/uploads/ebfc36c37a5cf683edbaa85975879d18/Back.mp3: lưng

Butt /bʌt/ http://english360.vn/uploads/ebfc36c37a5cf683edbaa85975879d18/Butt.mp3: mông

Calf /kɑːf/ http://english360.vn/uploads/ebfc36c37a5cf683edbaa85975879d18/Calf.mp3: bắp chân

Hand /hænd/ http://english360.vn/uploads/ebfc36c37a5cf683edbaa85975879d18/Hand.mp3: tay

Thumb /θʌm/ http://english360.vn/uploads/ebfc36c37a5cf683edbaa85975879d18/Thumb.mp3: ngón tay cái

Palm /pɑːm/ http://english360.vn/uploads/ebfc36c37a5cf683edbaa85975879d18/Palm.mp3: lòng bàn tay

Little finger /ˈlɪt.ļ ˈfɪŋ.gəʳ/ ngón út

Pinkie /ˈpɪŋ.ki/ http://english360.vn/uploads/ebfc36c37a5cf683edbaa85975879d18/Pinkie.mp3: ngón út

Ring finger /rɪŋ ˈfɪŋ.gəʳ/ : ngón đeo nhẫn

Middle finger /ˈmɪd.ļ ˈfɪŋ.gəʳ/ : ngón giữa

Bài học cùng chủ đề

;