Từ vựng tiếng Anh về chủ đề thời tiết (P1)

1. Cloudy (adj) /ˈklaʊdi / http://english360.vn/uploads/ebfc36c37a5cf683edbaa85975879d18/Cloudy.mp3: nhiều mây

2. Windy (adj) /ˈwɪndi / http://english360.vn/uploads/ebfc36c37a5cf683edbaa85975879d18/Windy.mp3: nhiều gió

3. Foggy (adj) /ˈfɔːɡi / http://english360.vn/uploads/ebfc36c37a5cf683edbaa85975879d18/Foggy.mp3: có sương mù

4. Stormy (adj) /ˈstɔːrmi / http://english360.vn/uploads/ebfc36c37a5cf683edbaa85975879d18/Stormy.mp3: có bão

5. Sunny (adj) /ˈsʌni / http://english360.vn/uploads/ebfc36c37a5cf683edbaa85975879d18/Sunny.mp3: có nắng

6. Frosty (adj) /ˈfrɔːsti / http://english360.vn/uploads/ebfc36c37a5cf683edbaa85975879d18/Frosty.mp3: giá rét

7. Dry (adj) /draɪ / http://english360.vn/uploads/ebfc36c37a5cf683edbaa85975879d18/Dry.mp3: khô

8. Wet (adj) /wet/ http://english360.vn/uploads/ebfc36c37a5cf683edbaa85975879d18/wet.mp3: ướt

9. Hot (adj) /hɑːt/ http://english360.vn/uploads/ebfc36c37a5cf683edbaa85975879d18/hot.mp3: nóng

10. Cold (adj) /koʊld/ http://english360.vn/uploads/ebfc36c37a5cf683edbaa85975879d18/Cold.mp3: lạnh

11. Rain (n) /reɪn/ http://english360.vn/uploads/ebfc36c37a5cf683edbaa85975879d18/Rain.mp3: mưa

12. Snow (n) /snoʊ/ http://english360.vn/uploads/ebfc36c37a5cf683edbaa85975879d18/snow.mp3: tuyết

13. Fog (n) /fɔːɡ/ http://english360.vn/uploads/ebfc36c37a5cf683edbaa85975879d18/Fog.mp3: sương mù

14. Ice (n) /aɪs/ http://english360.vn/uploads/ebfc36c37a5cf683edbaa85975879d18/Ice.mp3: băng

15. Sun (n) /sʌn/ http://english360.vn/uploads/ebfc36c37a5cf683edbaa85975879d18/Sun_2.mp3: mặt trời

16. Sunshine (n) /ˈsʌnʃaɪn/ http://english360.vn/uploads/ebfc36c37a5cf683edbaa85975879d18/Sunshine.mp3: ánh nắng

17. Cloud (n) /klaʊd/ http://english360.vn/uploads/ebfc36c37a5cf683edbaa85975879d18/Cloud.mp3: mây

18. Mist (n) /mɪst/ http://english360.vn/uploads/ebfc36c37a5cf683edbaa85975879d18/Mist.mp3: sương muối

19. Hail (n) /heɪl/ http://english360.vn/uploads/ebfc36c37a5cf683edbaa85975879d18/Hail.mp3: mưa đá

20. Wind (n) /wɪnd/ http://english360.vn/uploads/ebfc36c37a5cf683edbaa85975879d18/Wind_1.mp3: gió

21. Breeze /briːz/ http://english360.vn/uploads/ebfc36c37a5cf683edbaa85975879d18/Breeze.mp3: gió nhẹ

22. Gale (n) /ɡeɪl/ http://english360.vn/uploads/ebfc36c37a5cf683edbaa85975879d18/Gale.mp3: gió giật

Bài học cùng chủ đề

;