Từ vựng tiếng Anh về chủ đề nghề nghiệp (P2)

21. Delivery person https://english360.com.vn/uploads/6a022089ff5abf2f2de628a6cd16ff5d/Delivery person.MP3: nhân viên giao hàng

22. Vet /vet/ http://english360.vn/uploads/ebfc36c37a5cf683edbaa85975879d18/Vet.mp3 / Veterinarian /vetərɪˈneəriən/ http://english360.vn/uploads/ebfc36c37a5cf683edbaa85975879d18/Veterinarian.mp3: bác sĩ thú y

23. Engineer /endʒɪˈnɪə(r)/ http://english360.vn/uploads/ebfc36c37a5cf683edbaa85975879d18/Engineer.mp3: kỹ sư

24. Factory worker https://english360.com.vn/uploads/6a022089ff5abf2f2de628a6cd16ff5d/Factory worker.MP3: công nhân nhà máy

25. Farmer /ˈfɑːmə(r)/ http://english360.vn/uploads/ebfc36c37a5cf683edbaa85975879d18/Farmer.mp3: nông dân

26. Fireman /ˈfaɪəmən/ http://english360.vn/uploads/ebfc36c37a5cf683edbaa85975879d18/Fireman.mp3/ Firefighter /ˈfaɪəfaɪtə(r)/ http://english360.vn/uploads/ebfc36c37a5cf683edbaa85975879d18/firefighter.mp3: lính cứu hỏa

27. Fisherman /ˈfɪʃəmənhttp://english360.vn/uploads/ebfc36c37a5cf683edbaa85975879d18/fisherman.mp3: ngư dân

28. Foreman /ˈfɔːmən/ http://english360.vn/uploads/ebfc36c37a5cf683edbaa85975879d18/Foreman.mp3: quản đốc, đốc công

29. Gardener /ˈɡɑːdnə(r)/ http://english360.vn/uploads/ebfc36c37a5cf683edbaa85975879d18/Gardener.mp3: người làm vườn

30. Welder /ˈweldə(r)/ http://english360.vn/uploads/ebfc36c37a5cf683edbaa85975879d18/Welder.mp3: thợ hàn

31. Hairdresser /ˈheədresə(r)/ http://english360.vn/uploads/ebfc36c37a5cf683edbaa85975879d18/Hairdresser.mp3: thợ làm tóc

32. Homemaker /ˈhəʊmmeɪkə(r)/ http://english360.vn/uploads/ebfc36c37a5cf683edbaa85975879d18/Homemaker.mp3: người nội trợ

33. Housekeeper /ˈhaʊskiːpə(r)/ http://english360.vn/uploads/ebfc36c37a5cf683edbaa85975879d18/Housekeeper.mp3: nhân viên dọn phòng (khách sạn)

34. Journalist /ˈdʒɜːnəlɪst/ http://english360.vn/uploads/ebfc36c37a5cf683edbaa85975879d18/Journalist.mp3: nhà báo

35. Lawyer /ˈlɔːjə(r)/ http://english360.vn/uploads/ebfc36c37a5cf683edbaa85975879d18/Lawyer.mp3: luật sư

36. Judge /dʒʌdʒ/ http://english360.vn/uploads/ebfc36c37a5cf683edbaa85975879d18/Judge_1.mp3: thẩm phán

37. Manager /ˈmænɪdʒə(r)/ http://english360.vn/uploads/ebfc36c37a5cf683edbaa85975879d18/Manager.mp3: quản lý

38. Mechanic /məˈkænɪk/ http://english360.vn/uploads/ebfc36c37a5cf683edbaa85975879d18/Mechanic.mp3: thợ máy, thơ cơ khí

39. Musician /mjuˈzɪʃn/ http://english360.vn/uploads/ebfc36c37a5cf683edbaa85975879d18/Musician.mp3: nhạc sĩ

40. Painter /ˈpeɪntə(r)/ http://english360.vn/uploads/ebfc36c37a5cf683edbaa85975879d18/Painter.mp3: thợ sơn

41. Pharmacist /ˈfɑːməsɪst/ http://english360.vn/uploads/ebfc36c37a5cf683edbaa85975879d18/Pharmacist.mp3: dược sĩ

42. Photographer /fəˈtɒɡrəfə(r)/ http://english360.vn/uploads/ebfc36c37a5cf683edbaa85975879d18/Photographer.mp3: thợ chụp ảnh

43. Pilot /ˈpaɪlət/ http://english360.vn/uploads/ebfc36c37a5cf683edbaa85975879d18/Pilot.mp3: phi công

44. Policeman /pəˈliːsmən/ http://english360.vn/uploads/ebfc36c37a5cf683edbaa85975879d18/Policeman.mp3: cảnh sát

45. Receptionist /rɪˈsepʃənɪst/ http://english360.vn/uploads/ebfc36c37a5cf683edbaa85975879d18/Receptionist.mp3: nhân viên tiếp tân

46. Salesperson /ˈseɪlzpɜːsn/ http://english360.vn/uploads/ebfc36c37a5cf683edbaa85975879d18/Saleperson.mp3: nhân viên bán hàng

47. Secretary /ˈsekrətri/ http://english360.vn/uploads/ebfc36c37a5cf683edbaa85975879d18/Secretary_1.mp3: thư ký

48. Dentist /ˈdentɪst/ http://english360.vn/uploads/ebfc36c37a5cf683edbaa85975879d18/Dentist.mp3: nha sĩ

49. Store owner /Shopkeeper /ˈʃɒpkiːpə(r)/ http://english360.vn/uploads/ebfc36c37a5cf683edbaa85975879d18/Shopkeeper.mp3: chủ cửa hiệu

49. Supervisor /ˈsuːpəvaɪzə(r)/ http://english360.vn/uploads/ebfc36c37a5cf683edbaa85975879d18/Supervisor.mp3: người giám sát, giám thị

50. Tailor /ˈteɪlə(r)/ http://english360.vn/uploads/ebfc36c37a5cf683edbaa85975879d18/Tailor.mp3: thợ may

51. Teacher /ˈtiːtʃə(r)/ http://english360.vn/uploads/ebfc36c37a5cf683edbaa85975879d18/Teacher.mp3 / Instructor /ɪnˈstrʌktə(r)/ http://english360.vn/uploads/ebfc36c37a5cf683edbaa85975879d18/Instructor.mp3: giáo viên

Bài học cùng chủ đề

;