Từ vựng tiếng Anh về chủ đề nghề nghiệp (P1)

1. Accountant /əˈkaʊntənt/ http://english360.vn/uploads/ebfc36c37a5cf683edbaa85975879d18/Accountant.mp3: kế toán viên

2. Actor /ˈæktə(r)/ http://english360.vn/uploads/ebfc36c37a5cf683edbaa85975879d18/Actor.mp3: nam diễn viên

3. Actress  /ˈæktrəs/ http://english360.vn/uploads/ebfc36c37a5cf683edbaa85975879d18/Actress.mp3: nữ diễn viên

4. Architect /ˈɑːkɪtekt/ http://english360.vn/uploads/ebfc36c37a5cf683edbaa85975879d18/Architect.mp3: kiến trúc sư

5. Artist /ˈɑːtɪst/ http://english360.vn/uploads/ebfc36c37a5cf683edbaa85975879d18/Artist.mp3: họa sĩ

6. Assembler /əˈsemblə(r)/ http://english360.vn/uploads/ebfc36c37a5cf683edbaa85975879d18/Assembler.mp3: công nhân lắp ráp

7. Babysitter  /ˈbeɪbisɪtə(r)/ http://english360.vn/uploads/ebfc36c37a5cf683edbaa85975879d18/Babysitter_1.mp3: người giữ trẻ

8. Baker  /ˈbeɪkə(r)/ http://english360.vn/uploads/ebfc36c37a5cf683edbaa85975879d18/Baker.mp3: thợ làm bánh mì

9. Barber  /ˈbɑːbə(r)/ http://english360.vn/uploads/ebfc36c37a5cf683edbaa85975879d18/Barber_1.mp3: thợ cắt tóc

10. Bricklayer /ˈbrɪkleɪə(r)/ http://english360.vn/uploads/ebfc36c37a5cf683edbaa85975879d18/Bricklayer.mp3(Mason /ˈmeɪsn/ http://english360.vn/uploads/ebfc36c37a5cf683edbaa85975879d18/Mason.mp3): thợ nề, thợ hồ

11. Businessman /ˈbɪznəsmæn/ http://english360.vn/uploads/ebfc36c37a5cf683edbaa85975879d18/Businessman.mp3: nam doanh nhân

12. Businesswoman /ˈbɪznəswʊmən/ http://english360.vn/uploads/ebfc36c37a5cf683edbaa85975879d18/Businesswoman.mp3: nữ doanh nhân

13. Butcher /ˈbʊtʃə(r)/ http://english360.vn/uploads/ebfc36c37a5cf683edbaa85975879d18/Butcher_1.mp3: người bán thịt

14. Carpenter /ˈkɑːpəntə(r)/ http://english360.vn/uploads/ebfc36c37a5cf683edbaa85975879d18/Carpenter.mp3: thợ mộc

15. Cashier  /kæˈʃɪə(r)/ http://english360.vn/uploads/ebfc36c37a5cf683edbaa85975879d18/Cashier.mp3: nhân viên thu ngân

16. Chef /ʃef/ http://english360.vn/uploads/ebfc36c37a5cf683edbaa85975879d18/Chef.mp3(Cook /kʊk/ http://english360.vn/uploads/ebfc36c37a5cf683edbaa85975879d18/Cook.mp3): đầu bếp

17. Computer software engineer https://english360.com.vn/uploads/6a022089ff5abf2f2de628a6cd16ff5d/Computer software engineer.MP3: kỹ sư phần mềm máy vi tính

18. Construction worker https://english360.com.vn/uploads/6a022089ff5abf2f2de628a6cd16ff5d/Construction worker.MP3: công nhân xây dựng

19. Custodian /kʌˈstəʊdiən/ http://english360.vn/uploads/ebfc36c37a5cf683edbaa85975879d18/Custodian_1.mp3(Janitor /ˈdʒænɪtə(r)/ http://english360.vn/uploads/ebfc36c37a5cf683edbaa85975879d18/janitor.mp3): người quét dọn

20. Customer service representative https://english360.com.vn/uploads/6a022089ff5abf2f2de628a6cd16ff5d/Customer service representative.MP3: người đại diện cho dịch vụ hỗ trợ khách hàng

Bài học cùng chủ đề

;