Từ vựng tiếng Anh về các loại côn trùng

1Ant /ænt/ http://english360.vn/uploads/ebfc36c37a5cf683edbaa85975879d18/Ant.mp3: con kiến

2Fly /flai/ http://english360.vn/uploads/ebfc36c37a5cf683edbaa85975879d18/Fly.mp3: con ruồi

3Bee /bi:/ http://english360.vn/uploads/ebfc36c37a5cf683edbaa85975879d18/Bee.mp3: con ong 

4Dragonfly /'drægǝnflai/ http://english360.vn/uploads/ebfc36c37a5cf683edbaa85975879d18/Dragonfly.mp3: chuồn chuồn

5. Butterfly /'bʌtǝflai/ http://english360.vn/uploads/ebfc36c37a5cf683edbaa85975879d18/butterfly.mp3: con bướm

6Wasp /wɔsp/ http://english360.vn/uploads/ebfc36c37a5cf683edbaa85975879d18/Wasp.mp3: ong bắp cày

7Bumblebee /'bʌmbl,bi:/ http://english360.vn/uploads/ebfc36c37a5cf683edbaa85975879d18/Bumblebee.mp3: ong nghệ

8Moth /mɔθ/ http://english360.vn/uploads/ebfc36c37a5cf683edbaa85975879d18/Moth.mp3: bướm đêm

9. Flea /fli:/ http://english360.vn/uploads/ebfc36c37a5cf683edbaa85975879d18/Flea.mp3: bọ chét

10. Ladybird / 'leidibǝ:d/ http://english360.vn/uploads/ebfc36c37a5cf683edbaa85975879d18/Ladybird.mp3: con bọ rùa

11Beetle /'bi:tl/ http://english360.vn/uploads/ebfc36c37a5cf683edbaa85975879d18/Beetle.mp3: bọ cánh cứng

12. Grasshopper /'gra:s,hɔpǝ/ http://english360.vn/uploads/ebfc36c37a5cf683edbaa85975879d18/Grasshopper.mp3: châu chấu

13. Cockroach /'kɔkroutʃ/ http://english360.vn/uploads/ebfc36c37a5cf683edbaa85975879d18/cockroach%20.mp3: con gián

14. Mosquito /,mǝs'ki:tou/ http://english360.vn/uploads/ebfc36c37a5cf683edbaa85975879d18/Mosquito.mp3: con muỗi

15. Cicada /si'ka :dǝ/ http://english360.vn/uploads/ebfc36c37a5cf683edbaa85975879d18/Cicada.mp3: ve sầu

16Worm /'wɜrm/ http://english360.vn/uploads/ebfc36c37a5cf683edbaa85975879d18/Worm.mp3: con sâu

17. Glowworm /'glou,wɜm/ http://english360.vn/uploads/ebfc36c37a5cf683edbaa85975879d18/Glowworm.mp3: đom đóm

18. Bug /bʌg/ http://english360.vn/uploads/ebfc36c37a5cf683edbaa85975879d18/Bug.mp3: con rệp

19. Louse /laos/ http://english360.vn/uploads/ebfc36c37a5cf683edbaa85975879d18/Louse.mp3: con rận

20. Cricket /'krikit/ http://english360.vn/uploads/ebfc36c37a5cf683edbaa85975879d18/Cricket.mp3: con dế

Bài học cùng chủ đề

;