Từ vựng thú vị về năng lượng (P2)

electrical generator 

/ɪˈlek.trɪ.kəl ˈdʒen.ə.reɪ.təʳ/ http://english360.vn/uploads/ebfc36c37a5cf683edbaa85975879d18/electrical%20generator.mp3

máy phát điện

electricity 

/ɪˌlekˈtrɪs.ɪ.ti/ http://english360.vn/uploads/ebfc36c37a5cf683edbaa85975879d18/electricity.mp3

điện thắp sáng

elevator 

/ˈel.ɪ.veɪ.təʳ/ http://english360.vn/uploads/ebfc36c37a5cf683edbaa85975879d18/elevator.mp3

thang máy

jet fuel 

/dʒet fjʊəl/ http://english360.vn/uploads/ebfc36c37a5cf683edbaa85975879d18/jet%20fuel.mp3

nhiên liệu máy bay phản lực

motor oil 

/ˈməʊ.təʳ ɔɪl/ http://english360.vn/uploads/ebfc36c37a5cf683edbaa85975879d18/motor%20oil.mp3

dầu nhớt động cơ

power plant 

/paʊəʳ plænt/ http://english360.vn/uploads/ebfc36c37a5cf683edbaa85975879d18/power%20plant.mp3

nhà máy điện

smokestack 

/ˈsməʊk.stæk/ http://english360.vn/uploads/ebfc36c37a5cf683edbaa85975879d18/smokestack.mp3

ống khói

transformer 

/trænsˈfɔː.məʳ/ http://english360.vn/uploads/ebfc36c37a5cf683edbaa85975879d18/transformer.mp3

máy biến thế

Bài học cùng chủ đề

;