Từ vựng thú vị về năng lượng

       

oil well /ɔɪl wel/ http://english360.vn/uploads/ebfc36c37a5cf683edbaa85975879d18/oil%20well.mp3 giếng dầu

 

sun /sʌn/ http://english360.vn/uploads/ebfc36c37a5cf683edbaa85975879d18/sun_1.mp3 mặt trời

     

wind /wɪnd/ http://english360.vn/uploads/ebfc36c37a5cf683edbaa85975879d18/wind.mp3 gió        

 

 geyser /ˈgiː.zəʳ/ http://english360.vn/uploads/ebfc36c37a5cf683edbaa85975879d18/geyser_1.mp3 mạch nước

   

 coal mine /kəʊl maɪn/ http://english360.vn/uploads/ebfc36c37a5cf683edbaa85975879d18/coal%20mine.mp3 mỏ than

 

 coal /kəʊl/ http://english360.vn/uploads/ebfc36c37a5cf683edbaa85975879d18/coal.mp3 than đá

   

waterfall /ˈwɔː.tə.fɔːl/ http://english360.vn/uploads/ebfc36c37a5cf683edbaa85975879d18/waterfall.mp3 thác nước            

 

refinery /rɪˈfaɪ.nər.i/ http://english360.vn/uploads/ebfc36c37a5cf683edbaa85975879d18/refinery.mp3 nhà máy tinh chế dầu 

     

nuclear reactor /ˈnjuː.klɪəʳ riˈæk.təʳ/ http://english360.vn/uploads/ebfc36c37a5cf683edbaa85975879d18/nuclear%20reactor.mp3 lò phản ứng hạt nhân              

cooling tower /kuːlɪŋ taʊəʳ/ http://english360.vn/uploads/ebfc36c37a5cf683edbaa85975879d18/cooling%20tower.mp3 tháp làm nguội

   

solar collector /ˈsəʊ.ləʳ kəˈlek.təʳ/http://english360.vn/uploads/ebfc36c37a5cf683edbaa85975879d18/solar%20collector.mp3 hấp thu năng lượng mặt trời             

 

dam /dæm/ http://english360.vn/uploads/ebfc36c37a5cf683edbaa85975879d18/dam.mp3 đập nước

Bài học cùng chủ đề

;