Thế giới màu sắc trong tiếng Anh

Chúng ta hãy cùng tìm hiểu về cách nói các màu sắc khác nhau trong bài học ngày hôm nay.

1RED /red/ http://english360.com.vn/uploads/82af0f294dc41e420270e5ebf92797d5/red_1.mp3 : đỏ

- deep red /diːp red/ http://english360.vn/uploads/ebfc36c37a5cf683edbaa85975879d18/deep%20red.mp3 : đỏ sẫm

- pink /pɪŋk/ http://english360.vn/uploads/ebfc36c37a5cf683edbaa85975879d18/pink.mp3 : hồng

- murrey: /ˈməri/ http://english360.vn/uploads/ebfc36c37a5cf683edbaa85975879d18/vermeile.mp3 : hồng tím

- rosy /ˈrəʊzi:/  http://english360.vn/uploads/ebfc36c37a5cf683edbaa85975879d18/rosy.mp3 : đỏ hoa hồng

- reddish /ˈredɪʃ/ http://english360.vn/uploads/ebfc36c37a5cf683edbaa85975879d18/reddish_1.mp3 : đỏ nhạt

- scarlet /ˈskɑːlət/ http://english360.vn/uploads/ebfc36c37a5cf683edbaa85975879d18/scarlet.mp3 : hồng phấn

- vermeil /´və:meil/ http://english360.vn/uploads/ebfc36c37a5cf683edbaa85975879d18/vermeile_1.mp3 : hồng đỏ

2. YELLOW /ˈjeləʊ/ http://english360.vn/uploads/ebfc36c37a5cf683edbaa85975879d18/yellow.mp3 : vàng

- yellowish /ˈjeləʊɪʃ/ http://english360.vn/uploads/ebfc36c37a5cf683edbaa85975879d18/yellowish.mp3 : vàng nhạt

- golden /ˈɡəʊldən/ http://english360.vn/uploads/ebfc36c37a5cf683edbaa85975879d18/golden.mp3 : vàng óng

- organge /ˈɒrɪndʒ/ http://english360.vn/uploads/ebfc36c37a5cf683edbaa85975879d18/orange.mp3 : vàng cam

- waxen /ˈwæksn/ http://english360.vn/uploads/ebfc36c37a5cf683edbaa85975879d18/waxen.mp3: vàng cam

- pale yellow /peilˈjeləʊ/ http://english360.vn/uploads/ebfc36c37a5cf683edbaa85975879d18/pale%20yellow.mp3 : vàng nhạt

- apricot yellow /ˈeɪprɪkɒtˈjeləʊ / http://english360.vn/uploads/ebfc36c37a5cf683edbaa85975879d18/apricot%20yellow.mp3: vàng hạnh

 

3. BLUE /bluː/ http://english360.vn/uploads/ebfc36c37a5cf683edbaa85975879d18/blue_1.mp3 : lam

- dark blue /dɑːk blu:/ http://english360.vn/uploads/ebfc36c37a5cf683edbaa85975879d18/dark%20blue_2.mp3 : lam đậm

- pale blue /peil blu:/ http://english360.vn/uploads/ebfc36c37a5cf683edbaa85975879d18/pale%20blue.mp3 : lam nhạt

- sky – blue /skai blu:/ http://english360.vn/uploads/ebfc36c37a5cf683edbaa85975879d18/sky%20blue.mp3: xanh da trời

- peacock blue /ˈpiːkɒk blu:/ http://english360.vn/uploads/ebfc36c37a5cf683edbaa85975879d18/peacock.mp3: lam khổng tước

4. GREEN /gri:n/ http://english360.vn/uploads/ebfc36c37a5cf683edbaa85975879d18/green.mp3 : xanh

- greenish /ˈɡriːnɪʃ / http://english360.vn/uploads/ebfc36c37a5cf683edbaa85975879d18/greenish.mp3 : xanh nhạt

- grass – green /ɡrɑːs gri:n/ http://english360.vn/uploads/ebfc36c37a5cf683edbaa85975879d18/grass%20green.mp3 : xanh cỏ

- leek – green /liːk gri:n/ http://english360.vn/uploads/ebfc36c37a5cf683edbaa85975879d18/leek%20green.mp3 : xanh hành lá

- dark – green /da:k gri:n/ http://english360.vn/uploads/ebfc36c37a5cf683edbaa85975879d18/dark%20green_1.mp3 : xanh đậm

- apple green /ˈæpl gri:n/ http://english360.vn/uploads/ebfc36c37a5cf683edbaa85975879d18/apple%20gr.mp3 : xanh táo

- olivaceous /ˌɒlɪˈveɪʃəs/ http://english360.vn/uploads/ebfc36c37a5cf683edbaa85975879d18/olivacious.mp3 : xanh ô liu

5. BLACK /blæk/ http://english360.vn/uploads/ebfc36c37a5cf683edbaa85975879d18/black.mp3 : đen

- blackish /ˈblakɪʃ/ http://english360.vn/uploads/ebfc36c37a5cf683edbaa85975879d18/blackish.mp3 : đen lợt

- blue – black /blu blæk/ http://english360.vn/uploads/ebfc36c37a5cf683edbaa85975879d18/blue%20black.mp3 : đen xanh

- sooty /ˈsʊti/ http://english360.vn/uploads/ebfc36c37a5cf683edbaa85975879d18/sooty.mp3 : đen huyền

- inky /ˈɪŋki/ http://english360.vn/uploads/ebfc36c37a5cf683edbaa85975879d18/inky.mp3 : đen xì

- smoky /ˈsməʊki/ http://english360.com.vn/uploads/82af0f294dc41e420270e5ebf92797d5/smoky_1.mp3 : đen khói

6. WHITE /waɪt/ http://english360.vn/uploads/ebfc36c37a5cf683edbaa85975879d18/white.mp3 : trắng

- silvery /ˈsɪlvəri/ http://english360.vn/uploads/ebfc36c37a5cf683edbaa85975879d18/silvery.mp3 : trắng bạc

- lily – white /ˈlili wait/ http://english360.vn/uploads/ebfc36c37a5cf683edbaa85975879d18/lily.mp3 : trắng tinh

- pale /peil/ http://english360.vn/uploads/ebfc36c37a5cf683edbaa85975879d18/pale.mp3 : trắng bệch

- snow – white /snəʊ wait/ http://english360.vn/uploads/ebfc36c37a5cf683edbaa85975879d18/snow%20whi.mp3 : trắng xóa

- milk – white /milk wait/ http://english360.vn/uploads/ebfc36c37a5cf683edbaa85975879d18/milk%20white.mp3: trắng sữa

- off – white / ɒf wait/ http://english360.vn/uploads/ebfc36c37a5cf683edbaa85975879d18/off.mp3 : trắng xám

7. BROWN /braʊn/ http://english360.vn/uploads/ebfc36c37a5cf683edbaa85975879d18/brown.mp3 : nâu

- nut – brown /nʌt braʊn/ http://english360.vn/uploads/ebfc36c37a5cf683edbaa85975879d18/nut%20brown.mp3 : nâu đậm

- bronze /brɒnz/ http://english360.vn/uploads/ebfc36c37a5cf683edbaa85975879d18/bronze_1.mp3 : màu đồng 

- coffee – coloured /ˈkɒfi ˈkʌləd / http://english360.vn/uploads/ebfc36c37a5cf683edbaa85975879d18/coffee.mp3 : màu cà phê

Bài học cùng chủ đề

;