Tên các loại gia vị nấu ăn bằng tiếng Anh

1. sugar /'ʃʊɡər/ http://english360.vn/uploads/ebfc36c37a5cf683edbaa85975879d18/sugar.mp3: đường

2. salt /sɔːlt/ http://english360.vn/uploads/ebfc36c37a5cf683edbaa85975879d18/salt.mp3: muối

3. pepper /'pepər/ http://english360.vn/uploads/ebfc36c37a5cf683edbaa85975879d18/pepper.mp3: hạt tiêu

4. MSG (monosodium glutamate) /mɑːnə'soʊdiəm 'ɡluːtəmeɪt/ https://english360.com.vn/uploads/6a022089ff5abf2f2de628a6cd16ff5d/monosodium glutamate_3.MP3: bột ngọt

5. vinegar /'vɪnɪɡər/ http://english360.vn/uploads/ebfc36c37a5cf683edbaa85975879d18/vinegar.mp3: giấm

6. fish sauce /fɪʃ.sɔːs/ https://english360.com.vn/uploads/6a022089ff5abf2f2de628a6cd16ff5d/fish sauce.MP3: nước mắm

7. soy sauce /'sɔɪ 'sɔːs/ (hay soya sauce) https://english360.com.vn/uploads/6a022089ff5abf2f2de628a6cd16ff5d/soy sauce.MP3: nước tương

8. mustard /'mʌstərd/ http://english360.vn/uploads/ebfc36c37a5cf683edbaa85975879d18/mustard.mp3: mù tạt

9. spice /spaɪs/ http://english360.vn/uploads/ebfc36c37a5cf683edbaa85975879d18/spices.mp3: gia vị

10. garlic /'ɡɑːrlɪk/ http://english360.vn/uploads/ebfc36c37a5cf683edbaa85975879d18/garlic.mp3: tỏi

11. chilli /'tʃɪli/ http://english360.vn/uploads/ebfc36c37a5cf683edbaa85975879d18/chilli.mp3: ớt

12. curry powder /'kɜːri .ˈpaʊdər/ https://english360.com.vn/uploads/6a022089ff5abf2f2de628a6cd16ff5d/curry_powder_1_gb_1.mp3: bột cà ri

13. pasta sauce /'pɑːstə .sɔːs/ https://english360.com.vn/uploads/6a022089ff5abf2f2de628a6cd16ff5d/pasta sauce.MP3: sốt cà chua nấu mì Ý

14. cooking oil /'kʊkɪŋ.ɔɪl/ https://english360.com.vn/uploads/6a022089ff5abf2f2de628a6cd16ff5d/cooking oil.MP3: dầu ăn

15. olive oil /'ɑːlɪv.ɔɪl/ https://english360.com.vn/uploads/6a022089ff5abf2f2de628a6cd16ff5d/olive oil.MP3: dầu ô liu

16. salsa /'sɑːlsə/ http://english360.vn/uploads/ebfc36c37a5cf683edbaa85975879d18/salsa.mp3: sốt chua cay (xuất xứ từ Mexico)

17. salad dressing /'sæləd.'dresɪŋ / https://english360.com.vn/uploads/6a022089ff5abf2f2de628a6cd16ff5d/salad dressing.MP3: dầu giấm

18. green onion /ɡriːn.'ʌnjən/ https://english360.com.vn/uploads/6a022089ff5abf2f2de628a6cd16ff5d/green onion.MP3: hành lá

19. mayonnaise /'meɪəneɪz/ http://english360.vn/uploads/ebfc36c37a5cf683edbaa85975879d18/mayonnaise.mp3: sốt mayonnaise

20. ketchup /'ketʃəp/ http://english360.vn/uploads/ebfc36c37a5cf683edbaa85975879d18/ketchup.mp3: sốt cà chua (hay tương cà)

Bài học cùng chủ đề

;