Các từ nối thông dụng trong tiếng Anh

Từ nối là một yếu tố rất quan trọng giúp bài viết, bài nói của bạn trở nên mạch lạc, rõ ý và có sự kiên kết. Sau đây chúng tôi xin tổng hợp một số từ nối thông dụng trong tiếng Anh.

1. Những từ dùng để thêm thông tin

- and https://english360.com.vn/uploads/6a022089ff5abf2f2de628a6cd16ff5d/and.MP3(và)

- also https://english360.com.vn/uploads/6a022089ff5abf2f2de628a6cd16ff5d/also.MP3(cũng)

- besides https://english360.com.vn/uploads/6a022089ff5abf2f2de628a6cd16ff5d/besides.MP3(ngoài ra)

- first https://english360.com.vn/uploads/6a022089ff5abf2f2de628a6cd16ff5d/first.MP3, second https://english360.com.vn/uploads/6a022089ff5abf2f2de628a6cd16ff5d/second.MP3, third https://english360.com.vn/uploads/6a022089ff5abf2f2de628a6cd16ff5d/third.MP3… (thứ nhất, thứ hai, thứ ba…)

- in addition https://english360.com.vn/uploads/6a022089ff5abf2f2de628a6cd16ff5d/in addition.MP3(thêm vào đó)

- in the first place https://english360.com.vn/uploads/6a022089ff5abf2f2de628a6cd16ff5d/in the first place.MP3, in the second place https://english360.com.vn/uploads/6a022089ff5abf2f2de628a6cd16ff5d/in the second place.MP3, in the third place https://english360.com.vn/uploads/6a022089ff5abf2f2de628a6cd16ff5d/in the third place.MP3(ở nơi thứ nhất, ở nơi thứ hai, ở nơi thứ ba)

- furthermore https://english360.com.vn/uploads/6a022089ff5abf2f2de628a6cd16ff5d/furthermore.MP3, moreover https://english360.com.vn/uploads/6a022089ff5abf2f2de628a6cd16ff5d/moreover.MP3(ngoài ra, hơn nữa)

- to begin with https://english360.com.vn/uploads/6a022089ff5abf2f2de628a6cd16ff5d/to begin with.MP3, next https://english360.com.vn/uploads/6a022089ff5abf2f2de628a6cd16ff5d/next.MP3, finally https://english360.com.vn/uploads/6a022089ff5abf2f2de628a6cd16ff5d/finally.MP3(bắt đầu với, tiếp theo là, cuối cùng là)

2. Những từ dấu hiệu chỉ nguyên nhân, hệ quả

- accordingly https://english360.com.vn/uploads/6a022089ff5abf2f2de628a6cd16ff5d/accordingly.MP3(theo như)

- as a result https://english360.com.vn/uploads/6a022089ff5abf2f2de628a6cd16ff5d/as a result.MP3(kết quả là)

- consequently https://english360.com.vn/uploads/6a022089ff5abf2f2de628a6cd16ff5d/consequently.MP3(do đó, vì vậy)

- for this reason https://english360.com.vn/uploads/6a022089ff5abf2f2de628a6cd16ff5d/for this reason.MP3(vì lý do này)

- hence https://english360.com.vn/uploads/6a022089ff5abf2f2de628a6cd16ff5d/hence.MP3, so https://english360.com.vn/uploads/6a022089ff5abf2f2de628a6cd16ff5d/so.MP3, therefore https://english360.com.vn/uploads/6a022089ff5abf2f2de628a6cd16ff5d/therefore.MP3, thus https://english360.com.vn/uploads/6a022089ff5abf2f2de628a6cd16ff5d/thus.MP3(vì vậy)

- by the same token https://english360.com.vn/uploads/6a022089ff5abf2f2de628a6cd16ff5d/by the same token.MP3(vì lẽ ấy, vì vậy)

3. Những dấu hiệu chỉ sự so sánh

- in like manner https://english360.com.vn/uploads/6a022089ff5abf2f2de628a6cd16ff5d/in like manner.MP3(theo cách tương tự)

- in the same way https://english360.com.vn/uploads/6a022089ff5abf2f2de628a6cd16ff5d/in the same way.MP3(theo cách giống như thế)

- in similar fashion https://english360.com.vn/uploads/6a022089ff5abf2f2de628a6cd16ff5d/in similar fashion.MP3(theo cách tương tự thế)

- likewise https://english360.com.vn/uploads/6a022089ff5abf2f2de628a6cd16ff5d/likewise.MP3, similarly https://english360.com.vn/uploads/6a022089ff5abf2f2de628a6cd16ff5d/similarly.MP3(tương tự thế)

- same as someone https://english360.com.vn/uploads/6a022089ff5abf2f2de628a6cd16ff5d/same as someone.MP3/ same as something https://english360.com.vn/uploads/6a022089ff5abf2f2de628a6cd16ff5d/same as something.MP3(giống ai/ cái gì)

4. Những dấu hiệu chỉ sự đối lập

- but https://english360.com.vn/uploads/6a022089ff5abf2f2de628a6cd16ff5d/but.MP3, yet https://english360.com.vn/uploads/6a022089ff5abf2f2de628a6cd16ff5d/yet.MP3(nhưng)

- however https://english360.com.vn/uploads/6a022089ff5abf2f2de628a6cd16ff5d/however.MP3, nevertheless https://english360.com.vn/uploads/6a022089ff5abf2f2de628a6cd16ff5d/nevertheless.MP3(tuy nhiên)

- in contrast https://english360.com.vn/uploads/6a022089ff5abf2f2de628a6cd16ff5d/in contrast.MP3, on the contrary https://english360.com.vn/uploads/6a022089ff5abf2f2de628a6cd16ff5d/on the contrary.MP3(đối lập với)

- on the other hand https://english360.com.vn/uploads/6a022089ff5abf2f2de628a6cd16ff5d/on the other hand.MP3(mặt khác)

5. Những từ dấu hiệu chỉ kết luận hoặc tổng kết

- after all https://english360.com.vn/uploads/6a022089ff5abf2f2de628a6cd16ff5d/after all.MP3(sau tất cả)

- at last https://english360.com.vn/uploads/6a022089ff5abf2f2de628a6cd16ff5d/at last.MP3, finally https://english360.com.vn/uploads/6a022089ff5abf2f2de628a6cd16ff5d/finally_1.MP3(cuối cùng)

- in brief https://english360.com.vn/uploads/6a022089ff5abf2f2de628a6cd16ff5d/in brief.MP3(nói chung)

- in closing https://english360.com.vn/uploads/6a022089ff5abf2f2de628a6cd16ff5d/in closing.MP3(tóm lại là)

- in conclusion https://english360.com.vn/uploads/6a022089ff5abf2f2de628a6cd16ff5d/in conclusion.MP3(kết luận lại thì)

- on the whole https://english360.com.vn/uploads/6a022089ff5abf2f2de628a6cd16ff5d/on the whole.MP3(nói chung)

- to conclude https://english360.com.vn/uploads/6a022089ff5abf2f2de628a6cd16ff5d/to conclude.MP3(để kết luận)

- to summarize https://english360.com.vn/uploads/6a022089ff5abf2f2de628a6cd16ff5d/to summarize.MP3(Tóm lại) 

6. Từ dấu hiệu để chỉ ví dụ

- as an example https://english360.com.vn/uploads/6a022089ff5abf2f2de628a6cd16ff5d/as an example.MP3

- for example https://english360.com.vn/uploads/6a022089ff5abf2f2de628a6cd16ff5d/for example.MP3

- for instance https://english360.com.vn/uploads/6a022089ff5abf2f2de628a6cd16ff5d/for instance.MP3

7. Những từ chỉ dấu hiệu thời gian

- afterward https://english360.com.vn/uploads/6a022089ff5abf2f2de628a6cd16ff5d/afterward.MP3(về sau)

- at the same time https://english360.com.vn/uploads/6a022089ff5abf2f2de628a6cd16ff5d/at the same time.MP3(cùng thời điểm)

- currently https://english360.com.vn/uploads/6a022089ff5abf2f2de628a6cd16ff5d/currently.MP3(hiện tại)

- earlier https://english360.com.vn/uploads/6a022089ff5abf2f2de628a6cd16ff5d/earlier.MP3(sớm hơn)

- formerly https://english360.com.vn/uploads/6a022089ff5abf2f2de628a6cd16ff5d/formerly.MP3(trước đó)

- immediately https://english360.com.vn/uploads/6a022089ff5abf2f2de628a6cd16ff5d/immediately.MP3(ngay lập tức)

- in the future https://english360.com.vn/uploads/6a022089ff5abf2f2de628a6cd16ff5d/in the future.MP3(trong tương lai)

- in the meantime https://english360.com.vn/uploads/6a022089ff5abf2f2de628a6cd16ff5d/in the meantime.MP3(trong khi chờ đợi)

- in the past https://english360.com.vn/uploads/6a022089ff5abf2f2de628a6cd16ff5d/in the past.MP3(trong quá khứ)

- later https://english360.com.vn/uploads/6a022089ff5abf2f2de628a6cd16ff5d/later.MP3(muộn hơn)

- meanwhile https://english360.com.vn/uploads/6a022089ff5abf2f2de628a6cd16ff5d/meanwhile.MP3(trong khi đó)

- previously https://english360.com.vn/uploads/6a022089ff5abf2f2de628a6cd16ff5d/previously.MP3(trước đó)

- simultaneously https://english360.com.vn/uploads/6a022089ff5abf2f2de628a6cd16ff5d/simultaneously.MP3(đồng thời)

- subsequently https://english360.com.vn/uploads/6a022089ff5abf2f2de628a6cd16ff5d/subsequently.MP3(sau đó)

- then https://english360.com.vn/uploads/6a022089ff5abf2f2de628a6cd16ff5d/then.MP3(sau đó)

- until now https://english360.com.vn/uploads/6a022089ff5abf2f2de628a6cd16ff5d/until now.MP3(cho đến bây giờ)

Bài học cùng chủ đề

;