Tom Cruise Interview - ‘Mission: Impossible - Rogue Nation’

Loading the player...
TIẾNG ANH TIẾNG VIỆT
Syndicate is real, a rogue nation trained to do what we do, they're coming after us with everything they've got.Syndicate thật sự tồn tại, một nhóm bất hảo được huấn luyện tương tự như chúng ta, họ đang truy lùng chúng ta bằng mọi giá.
You ready?Cậu sẵn sàng chưa?
Tom, can you believe that you filmed the first mission impossible film 20 years ago?Tom, anh cảm thấy thế nào khi nghĩ đến việc mình đã quay tập 1 của Nhiệm vụ bất khả thi vào 20 năm trước?
Was it 94?Năm 94?
96!Năm 96!
Came out 96! Yeah I filmed at 20 years ago.Được công chiếu vào năm 96! Đúng thế, tôi đã quay tập 1 từ 20 năm trước.
That’s wild!Thật ngoài sức tưởng tượng
It is wild.Đúng vậy.
Where did all go?Mọi chuyện đã thay đổi rất nhiều rồi.
I know I know it's kinda… it's exciting, it really has been quite a ride, I’m very exciting to see how audiences… global audiences have embraced Ethan and the Mission franchise.Tôi biết, điều này khiến tôi thực sự phấn khích, quả là một chặng đường đáng nhớ, tôi rất thích thú khi thấy khán giả… khán giả trên toàn thế giới đón nhận Ethan và loạt phim Nhiệm vụ bất khả thi nhiều đến thế.
When you figure out a start date for a Mission Possible film, how far in advance does the routine change with the diet and the exercise?Khi anh biết thời gian bắt đầu quay một tập phim, thời gian anh cần để chuẩn bị trước cho chế độ ăn uống và tập luyện là bao lâu?
You know it depends on the movies that I'm working on because it's really figuring out and working with the stunt team, and the directors were going through building the story, building the choreography.Bạn biết đấy, nó phụ thuộc vào những bộ phim mà tôi tham gia, bởi vì tôi cần thời gian để làm việc và tìm ra giải pháp với đội ngũ diễn viên đóng thế, và đạo diễn cần thời gian để xây dựng lên kịch bản và trường quay.
We've never met before right?Chúng ta chưa từng gặp nhau trước đó đúng không?
There is an underwater sequence in this film, I understand there's footage that exists of you holding your breath for six minutes plus. Do you surprise yourself oftentimes with the stuff you're able to do?Bộ phim này có một cảnh quay dưới nước, tôi biết là có một đoạn video mà ghi hình lại cảnh anh đã nín thở trong vòng hơn 6 phút. Anh có thường cảm thấy ngạc nhiên với khả năng của mình không?
Yeah! You know what, I try to hire the best people to come in and train me and I learned. I'm very much a student when I approached it, and am I surprised? Yeah, but I push myself and I make sure that you know when you’re working with these people, I really dedicate myself to doing it, and that's also the fun of it.À! Bạn biết đấy, tôi cố gắng thuê một đội ngũ tốt nhất để hướng dẫn tôi. Tôi tiếp cận công việc như là một người học, và tôi có ngạc nhiên không à? Có chứ, nhưng tôi tự thúc đẩy bản thân, và đảm bảo rằng khi làm việc với họ, tôi thật sự cống hiến hết mình cho công việc, bên cạnh đó cũng có những điều thú vị.
It took me physically and I think it was the accumulation of the fight sequences and everything else, but it took a toll on my body. Normally I can work really long hours as I can take, you know, and there's times where I just was in a fog.Tôi cần chuẩn bị về mặt thể chất, và tôi nghĩ việc đó tùy thuộc vào thời lượng của những cảnh chiến đấu và các thứ khác, nhưng cơ thể tôi cần sẵn sàng cho những thương tích. Thường thì tôi có thể làm việc hàng giờ liền, bạn biết đấy, nhưng một số lần tôi cảm thấy rất mệt mỏi.
If you haven’t opened that hatch within two-and-a-half minutes, we’re both dead.Nếu anh không mở cánh cửa hầm sau 2 phút rưỡi thì tất cả chúng ta sẽ chết.
No, no, no, no…Không, không, không, không…
Ethan, do you copy?Ethan, cậu có nghe thấy gì không?
Ethan, abort, abort now!Ethan, hủy bỏ, hủy bỏ nhiệm vụ ngay bây giờ!
So my understanding is that people who are big fans of the MI franchise are going to notice in this new movie little OMGs to the older film?Theo tôi biết, những người hâm mộ của loạt phim MI sẽ được thưởng thức các thước phim hoành tráng trong tập mới này so với tập trước đúng không?
Yes! Very Easter Egg, there's gonna be little moments to… just to the other directors, it’s just tipping our hat to them, and to their stories.Đúng vậy, rất nhiều cảnh mạo hiểm, và có những cảnh quay mà đạo diễn, chắc chắn bạn sẽ cảm thấy rất khâm phục họ và cách xây dựng kịch bản của họ.
And would you reveal them like on the DVD later on?Vậy anh có thể tiết lộ những điều đấy sau buổi phỏng vấn này không?
No, never.Không, không bao giờ.
No, not even the end?Không, thậm chí là khi kết thúc sao?
The real mission scene files will dialogue it.Những cảnh quay trong trailer đã tự nói lên điều tôi muốn nói rồi.
Oh my God!Ôi Chúa ơi!  
TỪ VỰNG

Accumulation (n) http://english360.vn/uploads/0d6e791b452efafa015011536da2b22a/Accumulation.mp3

/əˌkjuːmjəˈleɪʃn/

Sự tích tụ, sự góp nhặt

Choreography (n) http://english360.vn/uploads/0d6e791b452efafa015011536da2b22a/Choreography.mp3

/ˌkɒriˈɒɡrəfi/

Kế hoạch (cho các sự kiện hoặc hoạt động); vũ đạo

Embrace (v) http://english360.vn/uploads/0d6e791b452efafa015011536da2b22a/Embrace.mp3

/ɪmˈbreɪs/

Ôm, ghì chặt

Đi theo

Footage (n) http://english360.vn/uploads/0d6e791b452efafa015011536da2b22a/Footage.mp3

/ˈfʊtɪdʒ/

Cảnh phim

Hatch (n) http://english360.vn/uploads/0d6e791b452efafa015011536da2b22a/Hatch.mp3

/hætʃ/

Cửa hầm

Reveal (v) http://english360.vn/uploads/0d6e791b452efafa015011536da2b22a/Reveal.mp3

/rɪˈviːl/

Tiết lộ

Routine (n) http://english360.vn/uploads/0d6e791b452efafa015011536da2b22a/Routine.mp3

/ruːˈtiːn/

Lề thói hàng ngày, thói quen

Stunt (n) http://english360.vn/uploads/0d6e791b452efafa015011536da2b22a/Stunt.mp3

/stʌnt/

Diễn viên đóng thế

CẤU TRÚC

- Come after somebody/ something: theo sau; kế thừa ai/ cái gì

Eg: They're coming after us with everything they've got. https://english360.com.vn/uploads/540ccb60a7882066249469a3b1a47b94/1.1_40.mp3

(Họ đang truy lùng chúng ta bằng mọi giá.)

- Depend on somebody/ something: phụ thuộc vào ai/ cái gì

Eg: It depends on the movies that I'm working on. https://english360.com.vn/uploads/540ccb60a7882066249469a3b1a47b94/1.2_40.mp3

(Nó phụ thuộc vào những bộ phim mà tôi tham gia.)

- Make sure: đảm bảo, dám chắc

- Dedicate yourself/ something to somebody/ something: cống hiến, tận sức của bản thân/ cái gì cho ai/ việc gì

Eg: I make sure that when you’re working with these people, I really dedicate myself to doing it. https://english360.com.vn/uploads/540ccb60a7882066249469a3b1a47b94/1.3_38.mp3

ảm bảo rằng khi làm việc với họ, tôi thật sự cống hiến hết mình cho công việc.)

- Take a toll on somebody/ something: gây thiệt hại, mất mát cho ai/ cái gì

Eg: It took a toll on my body. https://english360.com.vn/uploads/540ccb60a7882066249469a3b1a47b94/1.4_34.mp3

(Cơ thể tôi cần sẵn sàng cho những thương tích.)

- To be in a fog: bối rối, hoang mang

Eg: There's times where I just was in a fog. https://english360.com.vn/uploads/540ccb60a7882066249469a3b1a47b94/1.5_30.mp3

(Một số lần tôi cảm thấy rất mệt mỏi.)

- Tip somebody’s hat to somebody: thán phục, khen ngợi ai đó

Eg: It’s just tipping our hat to them, and to their stories. https://english360.com.vn/uploads/540ccb60a7882066249469a3b1a47b94/1.6_32.mp3

(Chắc chắn bạn sẽ cảm thấy rất khâm phục họ và cách xây dựng kịch bản của họ.)

Bài học cùng chủ đề

;